Sopimusehdot tavarakaupassa kuluttaja-asiakkaille


Voimassa 23.06.2021 alkaen

1 Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan Suomessa tavarakaupassa kuluttaja-asiakkaan (jäljempänä kuluttaja, ostaja, asiakas) ja Ingeo Oy:n (jäljempänä myyjä, Y-tunnus: 1047194-9) välillä. Ehdot koskevat myös etämyyntiä, esim. sähköpostitse tapahtuvaa kaupantekoa.

Ehdot syrjäytyvät niiltä osin, mikäli kyse on kuluttajan vahingoksi poikkeavasta kuluttajansuojalain (KSL, 38/1978) pakottavasta sääntelystä.

2 Tilaaminen ja tilausvahvistus

Tuotteita on saatavilla myyjän toimipaikassa. Katso maksamisesta kohta 4. Heti saatavilla olevien tuotteiden valikoima kuitenkin poikkeaa jonkin verran nettisivujen ja hinnaston laajuudesta. Katso toimitusajasta kohta 3.

Etämyynti

Kuluttaja voi tehdä tilauksen käyttämällä valitsemaansa myyjän käyttämää yhteydenottotapaa, kuten sähköpostia. Tilauksessa kuluttajan tulee ilmoittaa tilaajan nimi, toimitus- ja laskutusosoitteet sekä tilattu tuote / tilatut tuotteet. Myyjä lähettää tilausvahvistuksen hyväksymälleen tilaukselle.

3 Toimitus ja toimitusaika

Tuotteet voidaan lähtökohtaisesti noutaa myyjän toimipaikasta. Tuotteet on mahdollista toimittaa pakettipalveluiden avulla (pääosin Posti ja Matkahuolto). Mikäli tuotetta ei ole heti saatavilla, toimitusaikaan vaikuttavat mm. toimitustapaan ja saatavuuteen liittyvät syyt huomioiden lisäksi kuluttajansuojalain sääntely.

Etämyynti: pyydämme huomioimaan, että vastaanotettu tavara tulee pitää olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä, kunnes se on päätetty pitää.

4 Hinnat ja maksaminen

Hinnat

Nettisivuilla (www.ingeo.fi) hinnat ovat erillisessä hinnastossa, jossa kuluttaja-asiakkaita koskevat arvonlisäverolliset hinnat. Hinnaston hinnat eivät sisällä toimituskuluja. Mikäli tavaran toimituksesta syntyy toimituskuluja, nämä veloitetaan asiakkaalta. Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintoja ja tuotteita koskeviin muutoksiin lukuunottamatta jo tehtyjä tilauksia.

Maksaminen

Maksaminen tapahtuu postiennakolla tai laskulla. Lasku lähetetään ensisijaisesti verkkolaskuna ja toissijaisesti muussa muodossa kuten sähköpostitse (pdf) tai kirjepostina. Laskun maksuehto on 14 pv netto.

5 Tavaran luovutuksen viivästyminen

Seuraamukset tavaran luovutuksen viivästymisestä ilmenevät kuluttajansuojalaista. Näihin kuuluvat oikeus pidättyä maksusta, oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä, kaupan purku sekä vahingonkorvaus.

Ilmoitus kaupan purkamisesta tai korvausvaatimuksesta: Viivästyneenä luovutetun tavaran kaupan purkaminen tai viivästyksen vuoksi vahingonkorvauksen vaatiminen edellyttävät, että ostaja kohtuullisessa ajassa luovutuksesta ilmoittaa myyjälle purkavansa kaupan tai haluavansa vaatia korvausta.

6 Lähetyksen vauriot

Jos vaaranvastuu on ostajalla ja tavara tuhoutuu, katoaa, huonontuu tai vähenee myyjästä riippumattomasta syystä, ostajan on tästä huolimatta maksettava kauppahinta.

Mikäli lähetyksessä on vaurioita jo vastaanotettassa se, pyydämme toimimaan Postin tai Matkahuollon ohjeiden mukaan.

7 Tavaran virhe

7.1 Lakisääteinen virhevastuu

Tavaroihin liittyy lakisääteinen virhevastuu takuun ohella tai sellaisen puuttuessa. Myyjä rajaa vastuunsa vain pakottavan lainsäädännön mukaiseen laajuuteen.

Mikäli tavaraan liittyy käyttöohje, ostajaa kehotetaan noudattamaan sen ohjeistuksia.

7.2 Takuun merkitys

Tavaraan saattaa liittyä valmistajan myöntämä takuu.

Myyjä ei vastaa aikaisemman myyntiportaan mahdollisesti antaman takuun perusteella virheestä, josta hän ei muuten kuluttajansuojalain 5 luvun nojalla olisi vastuussa.

8 Reklamaatio (virheilmoitus) ja virheen seuraamukset

Ostaja ei lähtökohtaisesti saa vedota tavaran virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Niin ikään lähtökohtana kuitenkin on, että virheilmoitus on aina mahdollista tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen.


Virheilmoitus on mahdollista tehdä myös elinkeinonharjoittajalle, joka on sitoutunut vastaamaan tavaran ominaisuuksista.

Virheeseen liittyen ostajalla on kuluttajansuojalain mukaisesti määräytyviä oikeuksia ja keinoja, kuten oikeus pidättyä maksusta, oikeus vaatia virheen korjaamista tai virheettömän tavaran toimittamista, hinnan alennus, kaupan purku sekä vahingonkorvaus.

9 Peruuttaminen, etämyynti

9.1 Peruuttamisoikeus (etämyynti)

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa tavarakauppaa koskeva etämyyntisopimus 14 päivän kuluessa; peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun tavara on vastaanotettu. Mikäli kuluttaja on tilannut useita tavaroita samassa tilauksessa ja erikseen toimitettuina tai tavara toimitetaan useassa erässä tai osina, peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun viimeinen tavaraerä on vastaanotettu.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi on ilmoitettava myyjälle päätöksestä peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse tai sähköpostilla). Myös peruuttamislomaketta (ks. tästä) on mahdollista käyttää.

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että ilmoitus peruuttamisoikeuden käytöstä lähetetään ennen peruuttamisajan päättymistä. Mikäli peruuttamisajan viimeiseksi päiväksi ajoittuu lauantai tai pyhäpäivä, peruuttamisilmoitus on mahdollista tehdä myös tätä välittömästi seuraavana arkipäivänä.

9.2 Peruuttamisen vaikutukset (etämyynti)

Peruuttamistilanteessa tavarat on lähetettävä takaisin tai luovutettava ne myyjälle viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Määräaikaa on noudatettu, jos tavarat lähetetään takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä. Kuluttajan on vastattava tavaroiden palauttamisesta johtuvista välittömistä kustannuksista.

Peruuttamistapauksessa myyjä palauttaa kuluttajalle kaikki saamansa asiaan kuuluvat suoritukset, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että on valittu tarjotusta edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeava toimitustapa), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan. Myyjä suorittaa palautuksen sillä maksutavalla, jota kuluttaja on käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellei hän ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että kuluttajalle ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia. Myyjä voi pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes on saanut tavaran takaisin tai kunnes kuluttaja on osoittanut lähettäneensä tavaran takaisin.

Kuluttaja on vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seurausta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

10 Ylivoimainen este myyjän puolella

Myyjällä ei ole velvollisuutta sopimuksen täyttämiseen, mikäli sille on myyjän voittamattomissa oleva este, tai mikäli sopimuksen täyttäminen vaatisi kohtuuttomia uhrauksia huomioiden sopimuksen täyttämisen merkitys ostajalle. Mikäli este tai epäsuhde lakkaa kohtuullisen ajan kuluessa, ostajan on kuitenkin mahdollista vaatia myyjän täyttävän sopimuksen. Ostaja menettää sopimuksen täyttämisen vaatimista koskevan oikeutensa, mikäli hän viivyttelee kohtuuttoman ajan vaatimuksensa esittämisessä.

Vahingonkorvauksen osalta on huomattava, ettei ostajalla ole oikeutta korvaukseen, jos myyjä osoittaa viivästyksen aiheutuvan vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolisesta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää huomioineen kauppaa tehtäessä ja jonka seuraukset eivät olisi olleet hänen kohtuudella vältettävissä eikä voitettavissa. Edellytyksenä myyjän vahingonkorvausvastuuvapaudelle tilanteessa, jossa viivästys aiheutuu sopimuksen tai sen osan täyttämisessä myyjän apunaan käyttämästä henkilöstä, myyjän tavarantoimittajasta tai muusta edeltävästä myyntiportaasta, on, että myös kyseinen henkilö on edellä kuvatusti vastuusta vapaa.

11 Välilliset vahingot

Mikäli asiaa koskevasta pakottavasta sääntelystä ei muuta johdu, myyjä vastaa ostajalle aiheutuvasta välillisestä vahingosta vain, jos viivästys tai vahinko on syntynyt myyjän puolella olevasta tahallisuudesta tai huolimattomuudesta.

12 Ostajan sopimusrikkomuksen seuraamukset

12.1 Tilauksen peruuttaminen


Jos ostaja rikkoo sopimuksen peruuttamalla tavaran tilauksen ennen tavaran luovutusta, myyjällä on oikeus korvaukseen hänelle aiheutuvasta vahingosta, ks. kohta 12.4.

12.2 Viivästyskorko

Jos ostaja viivästyy kauppahinnan maksamisessa, myyjällä on oikeus viivästyskorkoon korkolain (633/82) mukaisesti, kun kauppaa ei peruuteta tai pureta.

12.3 Myyjän oikeus purkaa kauppa

Jos ostaja viivästyy kauppahinnan maksamisessa, myyjä saa purkaa kaupan, mikäli sopimusrikkomus on olennainen. Myyjä voi asettaa kauppahinnan maksamiselle määrätyn lisäajan, joka ei ole kohtuuttoman lyhyt.

Huom! Myyjä pidättää oikeuden purkaa kauppa tilanteessa, jossa ostaja on saanut tavaran hallintaansa. Kaupan purkamisen oikeus myyjällä on myös silloin, kun tavaran hallintaansa saanut ostaja torjuu tavaran.

12.4 Myyjän oikeus vahingonkorvaukseen

Myyjän kaupan purku ja ostajan tilauksen peruutus: Myyjällä on oikeus saada korvausta niistä erityisistä kuluista, joita tälle on syntynyt sopimuksenteosta ja täyttämisestä ja jotka todennäköisesti tulevat jäämään hyödyttömiksi, sekä kaupan purun tai peruutuksen myötä muodostuvista erityisistä kuluista seuraavissa tapauksissa: myyjä purkaa kaupan ostajan maksuviivästyksen perusteella ennen sitä ajankohtaa, jolloin tavara on tullut ostajan hallintaan tai ostaja aikaansaa sopimusrikkomuksen peruuttamalla tilauksen ennen tilatun tavaran luovutusta.

Muista vahingoista myyjä voi saada kohtuullisen korvauksen huomioiden erinäiset seikat kuten tavaran hinta, ajankohta sopimuksen purun tai peruutuksen osalta ja sopimuksen täyttämistä varten tehdyt toimet.

Oikeutta tässä kohdassa tarkoitettuun korvaukseen myyjällä ei kuitenkaan ole, mikäli ostajan maksuviivästys tai tilauksen peruminen johtuu esteestä, joka ei ole ostajan kohtuudella vältettävissä eikä voitettavissa.

13 Sopimuksen osittainen pätemättömyys ja ehtojen muutokset

Jos toimivaltainen taho katsoo jonkin tämän sopimuksen kohdan pätemättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi, sillä ei ole vaikutusta sopimukseen muutoin.

Myyjällä on oikeus muuttaa näitä ehtoja. Muutokset tulevat voimaan viimeistään 30 päivän kuluttua muutosten julkaisemisesta tai tätä aikaisemmin asiakkaan hyväksymisellä, kuten uuden kaupan myötä tai myyjän nettisivujen selaamisella.

14 Sovellettava lainsäädäntö ja erimielisyystilanteet

Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Kuluttajalla on mahdollista saada apua asian selvittämisessä erimielisyystilanteissa Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) yhteydessä toimivasta Kuluttajaneuvonnasta, ks. lisää: https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/

Kuluttajaneuvonnan näkemystä saatetaan edellyttää asian käsittelemiseksi kuluttajariitalautakunnassa. Katso ratkaisupyynnön tekemisestä kuluttajariitalautakuntaan linkistä: https://www.kuluttajariita.fi/fi/index/ostajalle_1...

Kuluttaja-asiakas voi nostaa kanteen kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa mukaisessa käräjäoikeudessa.