Yleiset myynti- ja toimitusehdot

15.06.2021, kohta 8.3 lisätty 16.06.2021

1 Soveltamisala

Näitä yleisiä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Suomessa elinkeinonharjoittajien keskinäisessä kaupassa, jossa myyjänä on Ingeo Oy (Y-tunnus 1047194-9), jäljempänä Myyjä. Ehdot syrjäytyvät, mikäli kaupan osapuolet ovat toisin sopineet. Kauppalakia (355/1987) sovelletaan näihin yleisiin ehtoihin täydentävästi.

2 Kaupan päättäminen

Myyjän tarjouksen voimassaoloaika ilmenee tarjouksesta. Mikäli tarjouksessa voimassaoloaikaa ei ole ilmoitettu, tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä laskettuna.

Mikäli kauppa pohjautuu tarjoukseen, sopimus syntyy, kun Ostaja on ilmoittanut hyväksyntänsä Myyjän antamalle tarjoukselle. Muissa tilanteissa kauppaa koskeva sopimus syntyy, kun Myyjä on vahvistanut tai muuten hyväksynyt sen taikka toimittanut tilatut tavarat.

3 Myyjän velvollisuudet

3.1 Toimitustapa, toimitusaika ja toimitusehto

Tuotteet voidaan lähtökohtaisesti noutaa Myyjän toimipaikasta. Myyjä voi myös toimittaa tuotteet pakettipalveluiden avulla (pääosin Posti ja Matkahuolto).

Mikäli tuotetta ei ole heti saatavilla, toimitusaikaan vaikuttavat muun muassa toimitustapaan ja tuotteen saatavuuteen liittyvät syyt.

Mikäli osapuolet eivät ole toisin sopineet, toimitusajan luetaan alkavan siitä alla olevasta ajankohdasta, joka on tapauksessa myöhäisempi:

  • päivä, jona kauppa on tehty tai
  • ajankohta, jolloin Ostaja on antanut toimitukselle välttämättömät tiedot.

Toimitusehto on vapaasti toimittajalla.

3.2 Tavaran ominaisuudet

Myyjä vastaa tavaran ominaisuuksista vain antamiensa tietojen mukaisesti. Myyjän Ostajalta saamien tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta vastaa Ostaja. Riskien minimoimiseksi Ostajan tulee noudattaa tavaraan mahdollisesti liittyvää käyttöohjetta tai Myyjän mahdollisesti antamia neuvoja. Erityistilanteita lukuun ottamatta Myyjä suosittelee yleisesti, että tavaraa käytetään vain sen normaaliin käyttötarkoitukseen huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen.

3.3 Takuu

Tavaran takuu on valmistajan myöntämä takuu ehtoineen.

3.4 Tavaran virheen seuraamukset

Tavaran virheen tapauksissa Ostajalla on oikeus edellyttää, että Myyjä vastaa virheen korjaamisesta ilman Ostajalle siitä aiheutuvia kuluja, elleivät Myyjälle virheen korjaamisesta muodostuvat kustannukset tai haitta ole kohtuuttomia. Virheen korjaamisen asemesta Myyjällä on kuitenkin oikeus uusia toimitus.

Ostaja voi vaatia uutta toimitusta, mikäli virheellä on hänelle olennainen merkitys. Ostaja ei kuitenkaan voi vaatia uutta toimitusta, mikäli sille on Myyjän voittamattomissa oleva este tai uusi toimitus edellyttäisi Myyjältä kohtuuttomia toimia suhteessa Ostajalle siitä tulevaan etuun.

Ostaja menettää oikeutensa vaatia virheen korjaamista tai uutta toimitusta, mikäli hän ei ilmoita Myyjälle vaatimuksestaan viimeistään kohtuullisessa ajassa reklamoinnista.

4 Ostajan velvollisuudet

4.1 Maksuehto

Maksuehto on 14 pv netto, ellei toisin ole sovittu. Myyjä voi tapauskohtaisesti käyttää postiennakkoa. Myyjällä on oikeus asettaa maksun suorituksen toteutuminen edellytykseksi tilauksen toimittamiselle tapauskohtaisten syiden, kuten Ostajan taloudellisen tilanteen, vuoksi.

4.2 Hinta ja hinnan tarkistus

Tavaran hinta näkyy kulloinkin voimassa olevasta Myyjän hinnastosta. Hinnaston hinnat eivät sisällä toimituskuluja. Myyjä pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin esimerkiksi tuotteiden ja niiden hintojen osalta.

Myyjällä on oikeus tarkistaa kauppahintaa niiden tilanteiden osalta, joissa ennen Ostajan maksusuorituksen toteutumista kauppaan liittyvät myyjästä riippumattomat viranomaismaksut, verot tai tullimaksut, oleellisesti ja/tai ennakoimattomasti muuttuvat.

4.3 Huomautusaika

Huomautusaika on kahdeksan (8) arkipäivää toimituspäivästä. Reklamaatio tulee tehdä kirjallisesti.

4.4 Korko

Korkolain (633/1982) mukaan määräytyy velvollisuus maksaa viivästyneelle kauppahinnalle korkoa.

Myyjä voi periä asiaan kuuluvat perinnästä aiheutuvat kulut.

5 Omistuksenpidätysehto

Tuotteet ovat Myyjän omaisuutta, kunnes niitä koskeva lasku on kokonaan maksettu Myyjälle.

6 Vaaranvastuun siirtyminen

Vaaranvastuu siirtyy Ostajalle, kun tavaran saa hallintaansa Ostaja tai rahdinkuljettaja, jolle tavara on annettu kuljetettavaksi.

Mikäli tavaran oikea-aikainen luovuttaminen estyy Ostajasta tai Ostajan puolella olevasta syystä, vaaranvastuu siirtyy Ostajalle, kun Myyjä on tehnyt luovuttamisen tältä edellyttämät toimet.

7 Kaupan purkaminen

7.1 Ostajan oikeus kaupan purkamiseen

Ostaja saa purkaa kaupan luovutuksen viivästymisen vuoksi, jos viivästymisellä on hänelle olennainen merkitys. Mikäli kauppa koskee tavaraa, joka valmistetaan tai hankitaan nimenomaan kyseiselle ostajalle tämän ohjeiden tai toivomusten perusteella, eikä Myyjällä ole mahdollisuutta ilman merkittävää tappiota hyödyntää tavaraa muutoin, Ostajalla on oikeus kaupan purkuun viivästyksen perusteella ainoastaan, mikäli kaupan tarkoitus jää Ostajan kannalta myöhästymisen vuoksi olennaisesti toteutumatta.

Ostaja saa purkaa kaupan tavaran virheen vuoksi, jos virheen korjaaminen tai uusi toimitus ei ole mahdollinen taikka niitä ei toteuteta kohtuullisessa ajassa Ostajan reklamaatiosta ja jos virheellä on Ostajalle olennainen merkitys. Ostaja ei kuitenkaan saa virheen perusteella purkaa kauppaa, mikäli hän ei ilmoita kaupan purkamisesta Myyjälle kohtuullisessa ajassa joko huomautusajan päättymisestä taikka mahdollisesti sen ajanjakson päättymisestä, joka koskee virheen korjaamista tai uutta toimitusta varten Myyjällä mahdollisesti olevaa reklamaatiosta kohtuullista aikaa.

7.2 Myyjän oikeus kaupan purkamiseen

Myyjällä on oikeus purkaa kauppa, jos kauppahintaa ei makseta määräaikana Myyjästä riippumattomasta syystä ja maksuviivästys on oleellinen. Lisäksi Myyjä voi purkaa kaupan, kun Ostajan suorituksen tuleva oleellinen viivästyminen käy ilmeiseksi.

Myyjällä on oikeus kaupan purkuun myös silloin, kun Ostaja ei myötävaikuta kauppaan kohtuudenmukaisella tavalla Myyjälle olennaisia vaikutuksia aiheuttaen. Myyjä saa purkaa kaupan lisäksi niissä tilanteissa, joissa tavaraa ei noudeta tai vastaanoteta kohtuullisessa ajassa.

Myyjä voi purkaa sopimuksen myös silloin, kun maahantuonti estyy tai vastoin ennakkokäsitystä sen myötä aiheutuu huomattavasti oletettuja suurempia kustannuksia Suomea koskevien kansainvälisten velvoitteiden tai muun viranomaistahon toiminnan vuoksi. Näissä tilanteissa Myyjällä ei ole velvollisuutta korvata sopimuksen purkamisesta aiheutuvia vahinkoja Ostajalle.

7.3 Ylivoimainen este

Myyjällä ei ole velvollisuutta sopimuksen täyttämiseen tilanteissa, jotka eivät ole Myyjän hallinnassa ja voitettavissa ja joiden vuoksi toimitus estyy tai merkittävästi vaikeutuu Myyjän osalta. Kyseisiä tilanteita ovat esimerkiksi lakko, työsulku, sota, valmistuksen ongelmat tai lopetus sekä huomattavan voimakkaat luonnosta aiheutuvat häiriöt. Myyjällä ei ole velvollisuutta korvata Ostajalle vahinkoa, joka aiheutuu toimituksen toteutumattomuudesta tai viivästymisestä Myyjän ylivoimaisen esteen vuoksi. Myyjällä ei ole velvollisuutta sopimuksen täyttämiseen myöskään silloin, kun sopimuksen täyttäminen muodostuisi Myyjälle kohtuuttomaksi huomioiden Ostajalle tuleva etu. Myyjällä ja Ostajalla on oikeus purkaa sopimus ylivoimaisen esteen tilanteissa.

8 Vahingonkorvaus

8.1 Välilliset vahingot

Myyjällä ei ole velvollisuutta korvata välillisiä vahinkoja, joita Ostajalle on aiheutunut toimituksen viivästyksen tai tavaran virheen vuoksi.

8.2 Myyjän oikeus vahingonkorvaukseen

Myyjällä on oikeus Ostajan maksuviivästyksen perusteella vahingonkorvaukseen, ellei Ostaja osoita viivästyksen aiheutuvan lain säännöksestä, yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytyksestä taikka vastaavankaltaisesta esteestä, jota Ostajan ei kohtuudella voida vaatia huomioineen kauppaa tehtäessä ja jonka vaikutukset eivät olisi olleet hänen kohtuudella vältettävissä tai voitettavissa.

Myyjällä on oikeus vahingonkorvaukseen myös niissä tilanteissa, joissa Ostaja jättää myötävaikuttamatta kauppaan. Lisäksi Myyjällä on oikeus korvaukseen vahingosta, joka aiheutuu siitä, että Ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa ajoissa, kun on todettavissa, että tavaran pois toimittaminen on Myyjälle oleellista. Myyjällä ei kuitenkaan ole oikeutta korvaukseen näissä tilanteissa, mikäli Ostaja osoittaa, että kyse on ollut hänen vaikutusmahdollisuuksiin kuulumattomasta asiasta, jota ei olisi kohtuullista vaatia Ostajan huomioineen kauppaa tehtäessä ja jonka vaikutukset eivät myöskään olisi olleet hänen kohtuudella vältettävissä eivätkä voitettavissa.

8.3 Vastuu tavaran aiheuttamasta vahingosta (16.06.2021)

Myyjä ei vastaa tavaran aiheuttamasta kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle kohdistuneesta vahingosta tai tällaisen vahingon seurauksesta sen jälkeen, kun tavara on tullut Ostajan hallintaan. Kun Myyjä on vastuussa kolmannelle aiheutuneesta vahingosta tai menetyksestä, Ostajan tulee tehdä Myyjälle sitä koskeva määrältään yhtä suuri hyvitys, mikäli Myyjä ei edellä mainitusti olisi vastuussa kyseisenlaisesta vahingosta Ostajaan nähden.

Kun kolmas osapuoli kohdistaa Ostajalle tai Myyjälle tavaran aiheuttamaa vahinkoa koskevan korvausvaatimuksen, tulee tästä viipymättä ilmoittaa toiselle osapuolelle. Myyjän vastuunrajoituksia ei sovelleta, mikäli Myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti.

9 Vakuutus

Lähtökohtana Myyjän ja Ostajan osalta tavaran vakuuttamisessa on toimitusehtoihin pohjautuva vastuunjako.

10 Ilmoitukset

Lähettäjä vastaa toiselle osapuolelle lähettämiensä ilmoitusten perilletulosta.

11 Sovellettava laki ja erimielisyystilanteet

Näissä ehdoissa sovellettava laki on Suomen laki.

Mahdolliset erimielisyydet Myyjän ja Ostajan kesken pyritään lähtökohtaisesti sopimaan neuvottelemalla. Riitatilanteiden ratkaisua haetaan Myyjän kotipaikan mukaiselta yleiseltä tuomioistuimelta.