Tietosuojaseloste

Ingeo Oy on sitoutunut noudattamaan rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta
(EU) 2016/679 sekä sitä tarkentavaa kansallista tietosuojalainsäädäntöä.

Tämä tietosuojaseloste toimii myös Ingeo Oy:n EU:n yleisen tietosuojasetuksen 30 artiklan mukaisena selosteena käsittelytoimista.


Rekisterinpitäjä

Ingeo Oy (Y-tunnus: 1047194-9)

Osoite: Salpausseläntie 18, 00710 Helsinki. Puhelin: 09 2248 8811 / 0500 445 442. Ks. myös. Yhteystiedot.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Tietoja käytetään Ingeo Oy:n ja rekisteröityjen välisten sopimussuhteiden ja lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi. Lisäksi tietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpidon ja kehittämisen, kohdennetun myynninedistämisen, kuten suoramarkkinoinnin, sekä yleisen yritystoiminnan kehittämisen tarkoituksessa. Suoramarkkinoinnin toteuttamisessa hyödynnetään sähköpostiyhteystietojen ryhmittelyä ensisijaisesti rekisteröitävän edustaman oikeushenkilötyypin perusteella.


Rekisteröidyt ja rekisteröitävät tiedot

Rekisteröitäviä tietoja ovat asiakassuhteen ylläpidon ja lakisääteisten velvoitteiden täyttämisen kannalta asianmukaiset ja tarpeelliset tiedot, kuten Y-tunnus ja muut yksilöinti- ja tunnistetiedot, yhteystiedot sekä laskutustiedot, joita saadaan pääasiassa rekisteröitävän oman ilmoituksen myötä. Kyseisiä tietoja rekisteröidään myös mm. Ingeo Oy:n suorittaman ulkopuolisista rekistereistä saatujen hakujen perusteella. Rekisteröitäviin tietoihin lukeutuvat myös tämän sivuston yhteydenottolomakkeen täytön yhteydessä kerätyt tiedot. Evästeiden käyttöä koskevia tunniste- yms. tietoja ei huomioida tässä tietosuojaselosteessa. Tämä sivusto käyttää evästeitä.


Tietojen luovuttamisesta

Lähtökohtaisesti Ingeo Oy ei luovuta tietoja ulkopuolisille. Ingeo Oy luovuttaa rekisteröityjä tietoja kolmannelle osapuolelle vain lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi tai Ingeo Oy:n ja kolmannen välisen sopimussuhteen tarpeelliseksi ja asianmukaiseksi toteuttamiseksi.


Tietojen säilytysaika

Rekisteröityjä tietoja säilytetään toistaiseksi. Tarpeellinen säilytysaika määräytyy lähtökohtaisesti lakisääteisten velvoitteiden, asiakassuhteen olemassaolon ja aktiivisuuden sekä suoramarkkinointitarkoituksen merkittävyyden kannalta.


Turvatoimet henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi ja tietojen suojaamiseksi

Rekisteröidyn tietosuojaa turvaa Ingeo Oy:n sitouminen tietosuojalainsäädännön mukaiseen tietojen käsittelyyn ja sen käytännön varmistaminen kaikissa tietojen käsittelyn eri vaiheissa. Tietosuojaa tehostaa myös Ingeo Oy:n lähtökohtainen kielto tietojen luovuttamisesta ulkopuolisille.


Rekisteröidyn oikeudet

 • Tietojen tarkastusoikeus
  • Asiakkaalla on oikeus tarkistaa hänestä rekisteröidyt tiedot.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Asiakkaalla on oikeus oikaista virheelliset ja epätarkat henkilötietonsa.
 • Vastustamisoikeus/kielto-oikeus/markkinointiluvan peruuttaminen.
  • Asiakkaalla on oikeus kieltää Ingeo Oy:n hänelle lähettämä kohdennettu suoramarkkinointi ilmoittamalla sitä koskevasta kiellosta. Lisäksi asiakkaalla on oikeus peruuttaa yhteydenottolomakkeella aiemmin antamansa markkinointia koskeva suostumus.
 • Oikeus omien henkilötietojen poistamiseen säädetyn edellytyksen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla) täyttyessä
  • Mainittu tietojen poistaminen edellyttää rekisteröitävän Ingeo Oy:lle kohdentamaa pyyntöä ja tietopoisto toteutetaan edellytysten täyttyessä ilman aiheetonta viivytystä.
 • Muut rekisteröidyn oikeudet
  • Kokonaisuudessaan henkilötietoja koskeva oikeusturva rekisteröidyn oikeuksien määräytymistä ja niiden toteuttamista koskien määräytyy EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja kulloinkin voimassa olevan kansallisen lainsäädännön normikokonaisuuden perusteella.